1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode eshop.dekarbonizuj.sk.
Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.


Predávajúci:

Hatiar, s.r.o.
Hronská 1446/5, 96001 Zvolen,
IČO: 36022420
IČ: 2021344655
IČ DPH: SK2021344655

Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4652/S

Kontakt: 
Pevná linka: 045 54 01 794
Mobil: +421 905 508 265

Prevádzková doba: Pon-Pia: 8:00-16:00


Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Banská Bystrica

Dolná 179/46, 974 01
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048 / 412 49 69 

2. Informácie:

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné (s výnimkou zjavnej chyby). Ceny sú prezentované vrátane DPH a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru, prípadné odlišnosti sú dané priebežnými zmenami v grafickom prevedení etikety na obale oleja alebo autokozmetiky zo strany výrobcu.

Ponúkaný tovar je vždy viditeľne a zrozumiteľne označený, a to pri zobrazení detailu jednotlivých produktov (názov, označenie výrobcu, údaje o množstve, hmotnosti a veľkosti, atď.).

Väčšie balenie tovaru, z dôvodu momentálnej skladovej nedostupnosti a v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia objednávky, môže byť zložené z menších balení rovnakého tovaru, cena objednávky zostáva nezmenená.

Predávajúci sprístupňuje návody na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy tam, kde je to vhodné a užitočné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.

3. Dodacie podmienky:

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru niesú iné lehoty na dodanie s prihliadnutím na dodaciu adresu objednávateľa.
Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do troch pracovných dní. Táto lehota začína plynúť po odoslaní objednávky s potvrdením objednávky.

Tovar označený skladom, ktorý bude objednaný na dobierku v pracovné dni do 12:00 hodiny zvyčajne predávajúci doručí nasledujúci pracovný deň. Pri tovare uvádza predávajúci skladovú dostupnosť, ktorá sa aktualizuje 1x denne. Môže teda nastať situácia, že je výrobok počas dňa dopredaný a informácia o dostupnosti sa aktualizuje až vo večerných hodinách. Dostupnosť kupujúcemu preto vždy predávajúci potvrdí obratom po prijatí objednávky, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

Dodacia lehota môže byť predľžená primerane okolnostiam ak je oneskorenie spôsobené okolnosťami zjavne nezavinenými predávajúcim. 

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, bude priložený v zásielke tovaru. Návody, certifikáty a bezpečnostné karty tovaru sú k dispozícii na stiahnutie zo stránok obchodu. Na požiadanie ich odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po vyžiadaní (prevzatia tovaru) spotrebiteľom.

Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho práva a povinnosti a akým spôsobom si ich môže kupujúci uplatniť. 

Pri tovare uvádza predávajúci skladovú dostupnosť, ktorá sa aktualizuje 1x denne. Môže teda nastať situácia, že je výrobok počas dňa dopredaný a informácie o dostupnosti sa aktualizuje vo večerných hodinách. Dostupnosť kupujúcemu preto vždy predávajúci potvrdí obratom po prijatí objednávky, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania objednávky alebo ponúkne iný porovnateľný tovar v primeranej hodnote. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.
V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť čas dodania maximálne na 30 pracovných dní. 

Dôležité: Ak od nás obdržíte info-mail, že tovar bol odoslaný na Vašu adresu ale vy ho v priebehu nasledujúcich 2-4 pracovných dní neobdržíte, čo naskôr nás prosím kontaktujte na našich tel. číslach, resp. e-mailom na shop@dekarbonizuj.sk
Potvrdíme Vám odoslanie zásielky a poskytneme podacie číslo nedodanej zásielky, ktorú si môžete skontrolovať u prepravnej spoločnosti.

4. Záruka na tovar, reklamácie

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou.

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu eshop.dekarbonizuj.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov (ak nieje uvedené inak). Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a následne prevezme od predávajúceho.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo tretej osoby, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu vyplniť online formulárNa základe poskytnutých informácií sa vzájomne dohodne ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Vzniknuté reklamácie riešime s kupujúcim tiež osobne alebo telefonicky dohodou v súlade s právnymi predpismi.
Telefonicky na čísle: +421 905 508 265 v pracovných dňoch od 8:00-16:00 ,
osobne na adrese Hatiar, s.r.o., Hronská 1446/5, 960 01 Zvolen.
Reklamovaný tovar kupujúci zašle na adresu predávajúceho ako doporučený balík (nie na dobierku).
Kupujúci uvedie dôvod reklamácie. Po prebratí reklamácie predávajúcim tento bude informovať kupujúceho o ďalšom postupe.

5. Preberanie tovaru

Kupujúci preberá tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou alebo poštou na adrese uvedenej kupujúcim v objednávke ako doručovacia adresa a v dohodnutom termíne.

Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval z dôvodu kontroly jeho neporušenosti, kompletnosti a aby zistil prípadné vady a poškodenia tovaru. Prípadné poškodenia tieto oznámi predávajúcemu bez prieťahu.

Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená NEPREBERAJTE JU. Je potrebné bez prevzatia zásielky kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru pripísaním kúpnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a tovar na vlastné náklady bezpečne uschová a označí ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov kupujúceho, najmä uhradenie ceny za tovar v prípade, že tento prevzal.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6.Osobné údaje a ich ochrana

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke eshopu v sekcii Zásady spracúvania osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci sa pred uskutočnením objednávky oboznámi s obchodnými podmienkami pre dodanie tovaru zverejnenými predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

Kupujúci môže stornovať objednávku alebo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 24 hodín od vyplnenia objednávky emailom alebo do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je potrebné uskutočniť písomnou formou a to napríklad vyplnením online formulára, ktorý bude obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a bude vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho. Táto forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Ak kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny tá mu bude vrátená  na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní. Odstúpením od zmluvy  sa Kúpna zmluva zrušuje.

Predávajúci je povinný prevziať tovar od kupujúceho a kupujúci tovar vrátiť predávajúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu celú sumu vynaloženú  za tovar na účet kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci s výnimkou prípadov zjavne zapríčinených predávajúcim.
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar nebude prijatý a vracia sa späť kupujúcemu.

Vrátený tovar bude doručený nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale, ktorý je súčasťou tovaru a spolu s tovarom kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, štítky, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpy podpísaná kupujúcim.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy nahradí tovar iným tovarom v hodnote zaplatenej spotrebiteľom. Vo výnimočných prípadoch, cenu zaplatenú za tovar, alebo jej preddavok, ktorý kupujúci už uhradil, vráti predávajúci spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov "ARS", ktorá je dostupná online na týchto stránkach - klikni.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt Hatiar, s.r.o. môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Kupujúci dáva uzatvorením kúpnej zmluvy predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie predmetu kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania záväznej elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku kúpnej ceny objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Taktiež spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete a v obmedzených situáciách aj komunikáciu na diaľku – telefonickú, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 24.02.2021